«Byggeskikkpris» 2018

Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2018 ble tildelt Holmegenes. Boligprosjektet er utviklet av Smedvig Eiendom sammen med Haga & Grov arkitekter, Klorofyll Landskapsarkitektur.

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i, står det beskrevet på Stavanger Kommune sine nettsider.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.»

Her er juryens begrunnelse: 
«Holmegenes er et helstøpt prosjekt. Det viser forståelse og innlevelse i alle ledd, fra avlesing av nærområdet, gjennom bearbeiding av bygg og uterom, samt i valg av materialer. Arkitektene har speilet omgivelsene ved å fordele leilighetene i tvillinghus som harmonerer med bebyggelsen i nabolaget i form av fotavtrykk, høyder, takform og struktur.

Nye boliggater og gangveier vever prosjektet inn i den eksisterende bystrukturen, og gjør det lett for alle å bevege seg gjennom området. Boligene har mye dagslys, ekstra takhøyde og beplantning i uterom som speiler årstidene. Dette er grep som hever bokvaliteten. Holmegenes viser endring gjennom fortetting på en forbilledlig måte. Det beriker omgivelsene sine ved å «tilhøre» stedet, samtidig som det tilfører et nåtidig lag i områdets og byens historie.»

Vi er stolte og takker Stavanger kommune for prisen.

Vil du lese mer om Holmegenes, ta gjerne en titt her.