Oppdatering Espern Bydel

Kjære alle våre interessenter,

Det er noe tid siden dere sist fikk direkte info fra oss. Vi benytter anledningen på årets første dager til både en hilsen og beste ønsker for 2021, samt å gi dere en oppdatert status om «Espern bydel».

Reguleringsplanene:
Det vil totalt være minst tre planer for bydelen:

  • «Brua»: Denne omfatter T-krysset i Stangevegen/Brugata, selve bruspennet på 90 meter over Rørosbanen forberedt for el-dobbeltspor og Dovrebanen med dobbeltspor fram til Hamar stasjon. Denne planen er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer i kommunen og hos BaneNor, men er nå klar for sluttbehandlingen i kommunestyret. Det forventes sluttbehandlet i løpet av februar. Ferdigstillelse av brua er avgjørende for framdriften på byggearbeidene. Alle parter søker å utnytte en tre ukers togstans på Dovrebanen i juli 2022 for montasjearbeidene over jernbanesporene, men tiden frem til da er knapp.
  • «Boligområdet» inklusiv alle Hamjern-byggene er forutsatt revet. Dette er alt område øst for bruas «landingspunkt» (dvs. fra bru og til Åkersvika mot Ottestad), inkludert det nye Bryggetorget. Jernbanen og Mjøsa danner begrensningene i nord og sør. Også denne planen er ca. 6 måneder forsinket av samme grunn. Den er nå prioritert i kommunen og vi forventer ferdigbehandling i løpet av første halvår.
  • BaneNor er i startgropa for flere planer. Det gjelder Mjøssiden av området mellom Espern Eiendom sitt område og Tjuvholmen, ny stasjonsløsning med undergang til Espern bydel, samt diverse endringer av jernbanespor m.m.

Detaljprosjektering og framdrift:
De fleste av dere har sett planskisse for hele området, og detaljeringen av kvartal 1 – kvartalet nærmest brua og Bryggetorget. Vi har mottatt mange innspill på disse – både fra potensielle boligkjøpere, samarbeidspartnere og fra Hamar kommune. Herunder plassering av barnehagen helt i nord-øst som nok ønskes lagt mer midt i den nye bydelen. Et unisont ønske i flere innspill, som også er en målsetting for oss, er å planlegge for barnefamilier og singelboende i boligene ut mot Åkersvika.

Så snart reguleringsplanen for boligområdet er godkjent ønsker vi å starte sluttprosjektering av første byggetrinn, og deretter salg av boliger. Erfaringsvis vil perioden med salg og bygging skje over en periode på 2,5 – 3 år.

Generelt:
Først må vi igjen takke for interesse og tålmodighet i Espern bydel prosjektet. Vi beklager tiden det tar, og skulle så inderlig gjerne ha sett at byggearbeidene kunne starte rett om hjørnet. Det er stadig nye henvendelser til DNB Eiendom og oss fra nye, potensielle boligkjøpere. Noen har selvsagt også falt ut av listen, men DNB bestreber seg på at listen skal være reell.

Meglingsforslaget mellom Hamar kommune og BaneNOR  er isolert sett bra for bydelsprosjektet. BaneNOR legger ytterligere 30 millioner inn som tilskudd i brua, og de planlegger investeringer på opptil 1 milliard i stasjonsområdet – inklusiv ny undergang fra bydelen til stasjonen. Slik sett blir BaneNOR i vest stadig en bedre og mer byorientert nabo!

Vi vil invitere til et nytt informasjonsmøte gitt at dagens Covid-situasjon er endret. Inntil da må digital info være løsningen.

Vennligst ta kontakt med DNB Eiendom eller oss i Espern Eiendom hvis du/dere har spørsmål eller kommentarer.

For mer informasjon om Espern Bydel klikk her. Ta gjerne en titt på vår illustrasjonsfilm av vår fremtidige bydel.

Hilsen

Meglere:
DNB Eiendom v/
Stine Enger Strand
Tlf: 90 14 44 61 – epost: Stine.Enger.Strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 91 58 27 91 – epost: Renate.Haga.Ommestad@dnbeiendom.no

Utbygger:
Espern Eiendom v/
Ola Mørkved Rinnan
Tlf: 95 98 13 01 – epost: omr@smedvig.no
Anne Marie A Laakso
Tlf: 97 05 32 61 – epost: aml@smedvig.no
Elise Eriksen
Tlf: 95 77 47 77 – epost: eer@smedvig.no