Transparency Act

Transparency Act

Smedvigkonsernet («Smedvig») er et investerings- og utviklingsselskap som investerer kapital og tilfører kompetanse i prosjekter vi tror på. Smedvig med sine datterselskaper er aktiv investor, utvikler og industribygger innen ulike forretningsområder. Våre primære forretningsområder er eiendomsutvikling, private equity og andre direkte investeringer.
 
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme selskapenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsfold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Denne redegjørelsen gjelder for Smedvigkonsernet og dekker perioden fra lovens ikrafttredelsestidspunkt til og med 01. juni 2023.
 
Smedvig skal minimum årlig kartlegge de faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold som Smedvig enten har forårsaket eller bidratt til gjennom våre forretningspartnere eller leverandørkjeder.
Sentralt i vårt arbeid med å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er utførelse av aktsomhetsvurderinger. Med utgangspunkt i en vesentlighetsanalyse, har vi foretatt en aktsomhetsvurdering av de aktuelle forretningspartnere og leverandører.
 
Basert på vesentlighetsanalysen er hovedvekten av Smedvig sine leverandører knyttet opp mot virksomhet innen eiendomsutvikling og et mindretall av leverandører innen IT-tjenester. Vi har prioritert å behandle risikoene i forannevnte bransjer. Det vil i disse bransjene kunne være iboende risikoer knyttet til sosiale forhold, etikk og virksomhetsstyring, samt risikoer koblet til klima og miljø. Samtlige av leverandørene er hjemmehørende i Norge og et mindretall av disse selskapene har også utenlandske morselskaper.
 
Gjennom korrespondanse med våre leverandører har samtlige besvart spørsmål om etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved tilfeller det er vurdert nødvendig har Smedvig foretatt ytterligere undersøkelser for å verifisere informasjonen fra selskapene. Leverandørene er i tillegg informert om hvordan Smedvig anser at åpenhetsloven skal etterleves og ivaretas i hele verdikjeden. For å bidra til at åpenhetsloven etterleves har leverandørene forpliktet seg til å varsle Smedvig ved brudd eller mistanke om brudd hos selskapet eller deres underleverandører.
 
Smedvig har ikke avdekket å ha forårsaket eller bidratt til brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos forretningspartnere eller tilknyttede leverandørkjeder. Videre har vi ikke identifisert vesentlige risikoer for negative konsekvenser. For orden skyld minnes det om at det ikke er ensbetydende med at det ikke foreligger faktisk risiko for negative konsekvenser.
 
Implementering til de nye regulatoriske forpliktelsene er iverksatt på tvers av ulike avdelinger i Smedvig, dette for å oppnå en felles forståelse av regelverket og for å kunne identifisere behov for tilpasninger i konsernfelles rutiner, retningslinjer og prosesser. Andre tiltak for sikre etterlevelse er:
 
Gjennomgang av eksisterende kontraktsforpliktelser
Standardisering av kontraktsforpliktelser
Klarere retningslinjer ved leverandørvalg
Varslingsrutiner
Smedvig skal løpende følge opp forretningsområdene, dette for å ha nødvendig god dialog og samarbeid med våre forretningspartnere og leverandørkjede. Vi ønsker å bidra til økt fokus og bevissthet rundt grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsfold, samtidig som vi skal bidra til å sikre etterlevelse.
 
Stavanger 30. juni 2023».
 
Henvendelser vedrørende åpenhetsloven kan rettes til post@smedvig.no.